sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Thành
Giám Đốc
(0650) 6291163 - 0918532250

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC-NƯỚC THẢI

PAC POLYALUMINIUM CLO RIDE (Vàng Chanh)
PAC POLYALUMINIUM CLO RIDE (Vàng Chanh)
NaOH - Cautic soda Flakes 98 Phần Trăm
NaOH - Cautic soda Flakes 98 Phần Trăm
Na2SO4 SODIUM SULPHATE – MUỐI SUPHATE
Na2SO4 SODIUM SULPHATE – MUỐI SUPHATE
H3BO3 - Acid Boric
H3BO3 - Acid Boric
NaOCl -Natri Hypocloric Phần Trăm
NaOCl -Natri Hypocloric Phần Trăm
Hóa chất Javen
Hóa chất Javen
Hóa chất Polymer
Hóa chất Polymer
Hóa chất PAC
Hóa chất PAC

HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ

CuSO4.5H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 24.5
CuSO4.5H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 24.5
CuSO4.7H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 99
CuSO4.7H2O - Copper Sulphate Pentahydrate 99
HCl - Axit Cloric 32
HCl - Axit Cloric 32
C2H2O4 - Axit Oxalic
C2H2O4 - Axit Oxalic

HÓA CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI

HNO3
HNO3
H2SO4
H2SO4
Tẩy dầu
Tẩy dầu
Hóa chất Asphaltex
Hóa chất Asphaltex
Hóa chất Cimgliss
Hóa chất Cimgliss
Hóa chất Melamine
Hóa chất Melamine
Hóa chất NaCN
Hóa chất NaCN
Hóa chất ZnCl2
Hóa chất ZnCl2

MÁY MÓC, THIẾT BỊ XI MẠ

Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ
Máy Móc, Thiết Bị Xi Mạ